Przygotowanie podłoży stalowych przed nałożeniem farb i podobnych produktów zgdnie z PN+ISO 8501-2:2004. Zakres robót zgodnie ze specyfikacją techniczną:

  • oczyszczanie (strumieniowe, ścierne) konstrukcji stalowej;
  • zabezpieczenie powierzchni farbami gruntującymi;
  • zabezpieczenie powierzchni farbami powierzchniowymi.


PRZYGOTOWANIE WYROBÓW KONSTRUKCYJNYCH

Przygotowanie wyrobów konstrukcyjnych jest bardzo istotnym zadaniem. Zawsze pracujemy w oparciu o wcześniej przygotowany projekt, którego zamysł i koncepcję ustalamy wcześniej wraz z klientem, aby były zgodne z oczekiwaniami.
Podczas projektowania konstrukcji postępujemy etapami:

– opracowujemy założenia konstrukcyjne – określa się tworzywo, z którego produktu zostanie wyprodukowany, podstawowe wymiary

– wykonujemy projekt wstępny konstrukcji – zawiera on dokładny opis techniczny poszczególnych części wyrobów, zasady działania konstrukcji

– wykonujemy projekt techniczny konstrukcji – stanowi on uszczegółowienie poprzedniego etapu,

– budujemy prototyp i jego badania – jego celem jest sprawdzanie fizyczne produkcji, najpierw laboratoryjne i eksploatacyjne

– tworzymy projekt wykonawczy konstrukcji – wynika z poprawek wykonanych po doświadczeniach zdobytych przy testowaniu prototypu

– oczyszczamy (strumieniowe, ścierne) konstrukcji stalowej;

– zabezpieczamy powierzchnę farbami gruntującymi;

– zabezpieczamy powierzchnię farbami powierzchniowymi.

Osobiście nadzorujemy cały proces produkcji, co zapewnia klientowi pewność, że prace przy budowie przebiegać będą sprawnie i będą gotowe w terminie. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić satysfakcję. Szczególny nacisk kładziemy na bezpieczeństwo wykonywanych przez nas konstrukcji. W tym celu wykonujemy dokładne obliczenia i symulacje.


Preparing steel substrates prior to applying paints and similar products to meet PN+ISO 8501-2:2004 standard. Scope of work according to technical documentation:

  • cleaning (by sandblasting) a steel structure;
  • protecting the surface with a primer;
  • protecting the surface with surface paints.


PREPARATION OF CONSTRUCTION PRODUCTS

The preparation of structural products is a very important task. We always work on the basis of a previously prepared project, whose idea and concept we set together with the client earlier to be in line with expectations.
When designing a structure, we proceed in stages:

– we develop design assumptions – specify the material from which the product will be produced, the basic dimensions

– we make a preliminary design of the structure – it contains a detailed technical description of individual parts of the products, the principles of the construction

– we make a technical design of the structure – it is a detailing of the previous stage,

– we build a prototype and its research – its purpose is to check physical production, first laboratory and operational

– we create an executive design of the structure – it results from corrections made after the experience gained while testing the prototype

– we clean (stream, abrasive) the steel structure;

– protect the surface with primers;

– we protect the surface with surface paints.

We personally supervise the entire production process, which ensures the client that the work on the construction site will run smoothly and will be ready on time. We make every effort to ensure satisfaction. We place special emphasis on the safety of our structures. For this purpose, we make accurate calculations and simulations.