Wykorzystywanie dobrej jakości narzędzi, takich jak wiertarki, szlifierki, piły taśmowe czy zawijarki blach, gwarantuje precyzyjne wykonanie zleconych zadań. Wykonanie owych zleceń jest natomiast wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników naszej firmy, dzięki czemu satysfakcja z wykonywanych usług jest zawsze gwarantowana.
Wykonujemy indywidualne zamówienia według projektu klienta. Podejmujemy się również realizacji nietypowych zamówień.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu wszystkiego, co jest związane z metalem. Przyjęte do wykonania zlecenia realizujemy szybko i fachowo, naszymi klientami są zarówno osoby prywatne jak i instytucje. Wyroby możemy wykonywać z profili zamkniętych, płaskowników, rur, prętów kwadratowych i okrągłych, oraz ze wskazanych przez klienta materiałów ze stali zwykłej lub nierdzewnej.
Wykonujemy:

zwijanie – inaczej gięcie metali, proces polegający na zaginaniu, czy też wyginaniu przeróżnych blach. Charakteryzuje się przede wszystkim temperaturą, gdyż w większości przypadków obróbka tego typu odbywa się na zimno. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że w całym procesie zostaje zachowana wielkość w formacie poprzecznym.

walcowanie – rodzaj obróbki plastycznej metali wykonywany na walcarkach. Walcowanie polega na kształtowaniu materiału między obracającymi sie walcami, tarczami, rolkacmi lub przemieeszczającymi się względem siebie narzędziami płaskimi. Wyrózniamy trzy sposoby przeprowadzenia tej metody: walcowanie na zimno, gorąco, ale też po prostu na ciepło.

cięcie formatek z blachy – świadczymy usługi z zakresu wycinania laserowego lub cięcia przecinarką taśmową, w zależności od materiału i potrzeb klientów. Krawędzie nie wymagają dalszej obróbki. Zapewniamy kompleksową usługę w jednym miejscu i w krótkim czasie.
gwintowanie ręczne – proces powstawania gwintu metodą ręczną składa się z kilku prostych kroków. Najpierw nawierca się w materiale otwór pomniejszony o skok gwintu, po czym pogłębia się go kolejno gwintownikiem wstępnym oraz gwintownikiem precyzyjnym. Dla lepszego efektu posługujemy się gwintownikiem zasadniczym, który poszerza otwór przed jego wykończeniem. Zapewniamy wykonanie precyzyjnych gwintów zewnętrznych i wewnętrznych dostosowanych do specyfiki każdego zamówienia.


Cechy, które wyróżniają naszą firmę to:

 • wysoka jakość świadczonych usług oraz wytwarzanych części i elementów potwierdzona gwarancją,
 • nowoczesny park maszynowy sterowany numerycznie CNC (Computer Numeric Control),
 • funkcjonalność (realizowanie zleceń i dostosowanie produkcji do indywidualnych potrzeb i wymagań produktu oraz klienta),
 • wieloletnie doświadczenie w zakresie prac z dziedziny obróbki mechanicznej,
 • terminowość oraz szybkie realizowanie zleceń,
 • działamy zgodnie z normami europejskimi EN ISO 9001:2008.
 • The use of good quality tools, such as drills, grinders, band saws and sheet metal rollers, guarantees precise execution of the tasks ordered. The execution of these orders is done by qualified employees of our company, thanks to which satisfaction with the services provided is always guaranteed.
  We make individual orders according to the customer’s design. We also undertake non-standard orders.
  We have many years of experience in doing everything that is related to metal. We implement the orders quickly and professionally, our clients are both private individuals and institutions. The products can be made from closed profiles, flat bars, pipes, square and round bars, and from standard or stainless steel materials indicated by the customer.
  We do :

  folding – differently bending metals, the process of folding or bending various sheets. It is characterized primarily by the temperature, because in most cases this type of treatment is carried out cold. It is worth realizing that the size in the transversal format is preserved in the whole process.

  rolling – a type of metal forming of metal working on rolling mills. Rolling consists in shaping the material between rotating rollers, discs, rollers or planar flat tools. We distinguish three ways to carry out this method: cold rolling, hot rolling, but also simply warming.

  cutting sheet metal sheets – we provide services in the field of laser cutting or cutting with a band saw, depending on the material and customer needs. The edges do not require further processing. We provide a comprehensive service in one place and in a short time.
  manual threading – the process of forming a thread by manual method consists of a few simple steps. First, a hole is drilled in the material minus the thread pitch, and then it is deepened successively with a pre-tap and a precision tap. For a better effect, we use a basic tap that widens the hole before it is finished. We provide precision external and internal threads tailored to the specifics of each order.


  Features that distinguish our company are:

  • high quality of services rendered and parts and components produced confirmed by warranty,
  • modern CNC machine park (Computer Numeric Control),
  • functionality (execution of orders and adjustment of production to individual needs and requirements of the product and the client),
  • many years of experience in the field of mechanical work,
  • punctuality and quick execution of orders,
  • we operate in accordance with European standards EN ISO 9001: 2008.