Nasza firma oferuje Państwu również szeroki zakres usług spawalniczych. Spawamy stal, aluminium i stopy aluminium, nikiel i stopy niklu, tytan i stopy tytanu.

Dobrze wykonana usługa spawalnicza to gwarancja bezpieczeństwa i komfortowego użytkowania. Usługi spawalnicze naszej firmy spełniają wszelkie oczekiwania klientów. Dzięki doskonałym kwalifikacjom naszych spawaczy, którzy kierują się precyzją i dokładnością, zdobyliśmy zaufanie przez kontrahentów z wielu miast Polski oraz z zagranicy. Jedną z zalet naszej firmy jest świadomość pracowników odnośnie spawania jakościowego, które stanowi o bezpieczeństwie wszystkich łączonych konstrukcji i urządzeń, a przede wszystkim osób z nich korzystających. W celu zapewnienia profesjonalnego wykonawstwa i trwałości końcowego rezultatu, przeprowadzamy kontrolę jakości spoin.

Posiadamy profesjonalne zaplecze techniczne wraz nowoczesnymi przyrządami spawalniczymi.
Realizujemy usługi spawalnicze zgodnie z powierzoną lub wykonaną przez nas dokumentacją, zarówno z własnych jak i dostarczonych przez klienta materiałów. Dysponujemy profesjonalnymi narzędziami pozwalającymi na wykonanie złożonych konstrukcji.
 
METODY SPAWANIA

Spawanie gazowe 311 – najczęściej przy spalaniu acetylenu w temperaturach do 3100 °C, stosowane jest do spajania blach o grubości od 0,4 mm do 40 mm.
Spawanie gazowe polega na stopieniu brzegów łączonych metali za pomocą źródła ciepła w postaci płomienia gazowego (acetylenowo-tlenowego). Spoina powstaje z nadtopionych brzegów łączonego materiału oraz dodatkowego spoiwa (pręta metalowego) stapianego w płomieniu. Spawanie przeprowadza się za pomocą palnika, którego zadaniem jest zmniejszenie w odpowiednim stosunku gazu palnego i tlenu oraz ich spalenie

Spawanie elektryczne 111 – Spawanie łukowe elektrodą otuloną nazywane jest również metodą MMA (Manual Arc Welding) i jest to najstarsza i najbardziej uniwersalna metoda spawania łukowego.
W metodzie MMA wykorzystywana jest elektroda otulona, która składa się z metalowego rdzenia pokrytego sprasowaną otuliną. Pomiędzy końcem elektrody a spawanym materiałem wytwarzany jest łuk elektryczny. Zajarzenie łuku ma charakter kontaktowy poprzez dotknięcie końca elektrody do materiału spawanego. Elektroda topi się i krople stopionego metalu elektrody przenoszone są poprzez łuk do płynnego jeziorka spawanego metalu tworząc po ostygnięciu spoinę. Spawacz dosuwa elektrodę w miarę jej stapiania do spawanego przedmiotu tak aby utrzymać łuk o stałej długości i jednocześnie przesuwa jej topiący się koniec wzdłuż linii spawania. Topiąca się otulina elektrody wydziela gazy, które chronią płynny metal przed wpływem atmosfery a następnie krzepnie i tworzy na powierzchni jeziorka żużel, który chroni krzepnący metal spoiny przed wpływem otoczenia. Po odsunięciu elektrody od spawanego przedmiotu łuk elektryczny ustaje i proces spawania zostaje przerwany. Po ułożeniu jednego ściegu żużel należy mechanicznie usunąć..

Metoda TIG 141 – polega na wytwarzaniu łuku elektrycznego za pomocą nietopliwej elektrody wolframowej w osłonie gazu obojętnego. Łuk spawalniczy występujący między nietopliwą elektrodą a materiałem spawanym topi powierzchnię materiału. W spawaniu TIG nie jest konieczne stosowanie materiału dodatkowego. Elementy spawane można łączyć przez przetopienie rowka spawalniczego. Jeżeli jednak stosowany jest materiał dodatkowy, jest on wprowadzany do jeziorka w sposób ręczny, a nie za pomocą uchwytu spawalniczego tak jak w metodzie MIG/MAG. Dlatego w spawaniu TIG, uchwyt spawalniczy posiada zupełnie inną konstrukcję niż uchwyt stosowany w metodzie MIG/MAG. Spoiwo zwykle jest dostępne w postaci drutu (pręta) o długości 1m i odpowiednio dobranej średnicy.

Proces spawania TIG odbywa się w otoczeniu gazu ochronnego chemicznie obojętnego, najczęściej argonu lub helu, wypływającego z dyszy uchwytu elektrodowego. Gaz osłonowy chroni spoinę i elektrodę przed utlenieniem, ale nie ma wpływu na proces metalurgiczny.
tytan, nikiel i ich stopów.

Metoda 135/136 inaczej zwana MAG (MIG) to metoda spawania drutem litym lub proszkowym. W tej metodzie spawania stosuje się praktycznie dwa rodzaje gazów osłonowych. Gaz aktywny, od którego pochodzi nazwa metody MAG, czyli Metal Activ Gas, oraz gaz obojętny (szlachetny) od którego pochodzi nazwa MIG, czyli Metal Inert Gas.
W metodzie gazów aktywnych najczęściej stosowanym gazem jest dwutlenek węgla CO2 z domieszką argonu Ar. W stosunku 82/12 %. Metodą ta spawa się stal zwyklą.
W drugiej metodzie, która jest wyżej wymieniona, czyli MIG stosowany jest gaz obojętny taki jak Argon (Ar) czy też Hel (H). Jednakowoż najczściej stosuje się przeważnie Argon. Metodą ta spawa sią stal nierdzewna, lub aluminium. Jednak zazwyczaj metoda ta stosowana jest do spawania nieco grubszych elementów.

Our company also offers a wide range of welding services. We weld steel, aluminum and aluminum alloys, nickel and nickel alloys, titanium and titanium alloys.

A well-made welding service is a guarantee of safety and comfortable use. Welding services of our company meet all customers’ expectations. Thanks to the excellent qualifications of our welders who are guided by precision and accuracy, we have gained trust by contractors from many Polish cities and from abroad. One of the advantages of our company is the employees’ awareness of quality welding, which determines the safety of all connected structures and devices, and above all the people using them. In order to ensure professional performance and durability of the final result, we conduct a quality control of the welds.

We have professional technical facilities along with modern welding devices.
We provide welding services in accordance with the documentation provided or made by us, both from our own and from materials provided by the client. We have professional tools that allow you to build complex structures.
 
METHODS OF WELDING

Gas welding 311 – usually when acetylene is burned at temperatures up to 3100 ° C, it is used for welding sheets with a thickness of 0.4 mm to 40 mm.
Gas welding involves fusing the edges of the combined metals with a heat source in the form of a gas flame (acetylene-oxygen). The weld is formed from melted edges of the combined material and an additional binder (metal rod) fused in the flame. Welding is carried out by means of a burner, whose task is to reduce the combustible gas and oxygen ratio and burn them in a suitable ratio

Electric welding 111 – Arc welding with a coated electrode is also called MMA (Manual Arc Welding) and it is the oldest and most universal arc welding method.
The MMA method uses a coated electrode, which consists of a metal core covered with a compressed jacket. An electric arc is produced between the end of the electrode and the material being welded. The arc ignition is contact by touching the end of the electrode to the welded material. The electrode melts and drops of molten metal electrodes are transferred through an arc to the liquid weld pool of the metal forming a weld after cooling. The welder feeds the electrode as it fuses to the work piece to maintain a constant length arc and at the same time moves its melting end along the welding line. The melting electrode casing releases gases that protect liquid metal from the atmosphere and then solidify and forms on the surface of the lake slag, which protects the solidifying weld metal against environmental influences. After removing the electrode from the workpiece, the electric arc stops and the welding process is interrupted. After laying one stitch, the slag must be removed mechanically.

The TIG 141 method – consists in generating an electric arc by means of a non-burning tungsten electrode in an inert gas shield. The welding arc between the non-weldable electrode and the welded material melts the surface of the material. It is not necessary to use additional material in TIG welding. The welded elements can be joined by melting the welding groove. However, if additional material is used, it is introduced into the pool in a manual manner and not by means of a welding torch as in the MIG / MAG method. Therefore, in TIG welding, the welding torch has a completely different design than the handle used in the MIG / MAG method. The binder is usually available in the form of a wire (rod) with a length of 1 m and a properly selected diameter.

The TIG welding process takes place surrounded by a chemically inert protective gas, usually argon or helium, flowing out of the nozzle of the electrode holder. The shielding gas protects the weld and electrode against oxidation, but has no effect on the metallurgical process.
titanium, nickel and their alloys.

Method 135/136, otherwise known as MAG (MIG), is a solid or powder welding method. In this welding method, practically two types of shielding gases are used. Active gas, from which the name of the MAG method is derived, i.e. Metal Activ Gas, and an inert gas (noble) from which the name MIG, i.e. Metal Inert Gas, comes from.
In the active gas method, the most commonly used gas is carbon dioxide CO2 with the addition of argon Ar. In the ratio of 82/12%. This method is welded to steel with normal use.
In the second method, which is mentioned above, or MIG, an inert gas such as Argon (Ar) or Hel (H) is used. However, most often Argon is used. The method is welded with stainless steel or aluminum. However, usually this method is used to weld slightly thicker components.